Kindswijs Website Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact-, aanmeld-, of inschrijfformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn geen knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf maar Kindswijs maakt geen gebruik van deze functionaliteit. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google Analytics
Via onze website wordt mogelijk een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst echter niet om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een daarin bepaald beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Inzage door derden
Als Kindswijs een controle zou krijgen door een wettelijk bevoegde instantie (denk aan de Belastingdienst of de Autoriteit Persoonsgegevens), dan bestaat de mogelijkheid dat de betreffende instantie inzage krijgt in persoonsgegevens of dat deze aan hen verstrekt, door hen gevorderd of in beslag genomen worden.Kindswijs is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Kindswijs vindt het belangrijk om te voldoen aan strenge kwaliteitscriteria voor onderwijsinstellingen en laat zich hierop periodiek toetsen door een onafhankelijke door het CRKBO aangewezen externe auditor. Kwaliteitstoetsing is ook in het belang van de klant. Een positieve audit op alle kwaliteitscriteria is vanuit de Belastingdienst een vereiste om btw-vrijgesteld onderwijs te mogen geven. De auditor (met geheimhoudingsplicht) is niet geïnteresseerd in de specifieke persoonsgegevens maar wil kunnen verifiëren of in de praktijk de stukken (bijvoorbeeld cursussen, offertes, facturen en presentielijsten) wat betreft vorm en inhoud aan de eisen voldoen. Hoewel de kans uiterst klein is, is het daarbij mogelijk dat de auditor in het bijzijn van Dafne de Boer-Broeders inzage krijgt in een document waarin uw persoonsgegevens voorkomen. De auditor zal deze persoonsgegevens niet noteren, er zullen geen persoonsgegevens worden verstrekt.Een deel van de klanten volgt bij Kindswijs een geaccrediteerd onderwijs om bepaalde beroeps(her)registraties te behalen. Om de accreditatiepunten van de cursus te kunnen laten meetellen, vereisen beroepsverenigingen dat de opleidingsinstelling (Kindswijs) aan hen bevestigt dat de cursist de cursus met goed gevolg heeft afgerond. Indien de cursist dit wenst, zal Kindswijs hieraan meewerken. Bevestiging geschiedt op basis van het registratienummer bij de betreffende beroepsvereniging.Ingeval van een klacht tegen Kindswijs of een (dreigend) juridisch geschil behoudt Kindswijs zich het recht voor om bij het verdedigen van zijn belangen gebruik te maken van gegevens, die naar inschatting van Kindswijs voor de beoordeling en behandeling van de klacht van betekenis kunnen zijn. Het is dan mogelijk dat bijvoorbeeld correspondenties die persoonsgegevens bevatten, worden betrokken in een procedure, waarbij gegevens bijvoorbeeld aan een rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens verstrekt worden.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren (rectificeren of aanvullen) of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te beperken of in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindswijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’). Dit betekent dat u bij Kindswijs een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Kindswijs van u bezit in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kindswijs.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan van u, ter bescherming van uw privacy, informatie gevraagd worden om uw identiteit te kunnen controleren. Kindswijs kan u daartoe vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen. U kunt hierop uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Kindswijs reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Er zijn situaties waarin er sprake is van conflicterende belangen of regelgeving. Uw verzoek conflicteert dan bijvoorbeeld met de (wettelijke) eisen die aan Kindswijs worden gesteld. Een voorbeeld: u heeft bij Kindswijs een cursus gevolgd en laat een jaar later weten dat u al uw gegevens volledig uit de administratie van Kindswijs verwijderd wilt hebben. Kindswijs kent echter een wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar en kan in een dergelijk geval niet aan uw verzoek voldoen. Het ‘recht op vergetelheid’ zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt niet als een organisatie de gegevens verwerkt omdat er een wettelijke verplichting is om dat te doen. Indien u een beroep doet op uw rechten en Kindswijs meent dat er sprake is van een conflict van plichten, dan zal dit met u besproken worden en/of uitgezocht worden hoe deze rechten en plichten zich tot elkaar verhouden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over uw verzoek.Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan waardeert Kindswijs het als u hierover contact opneemt met Dafne de Boer-Broeders (dafne@kindswijs.nl). Kindswijs wil u tevens op de mogelijkheid wijzen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bescherming gegevensHoe beveiligt Kindswijs uw persoonsgegevens? Kindswijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kindswijs via info@kindswijs.nl.